border="0" align="center">
  Thai.FreeVar.com   Hotel | Transport | Exchange | Weather
.
.
35360. KhaoSan road is a short road in central Bangkok, Thailand. It is located in t by:guest_kid 17/05/31 23:46:58 view:113
.
.
KhaoSan road is a short road in central Bangkok, Thailand. It is located in the Banglamphu neighborhood (Phra Nakhon district) about 1 km north from the Grand Palace with Wat Phra Kaew. for backpackers ghetto, with cheap accommodation and ticket travel agency, pup bar, art, lifestyle,Crafts, paintings, clothes, CD, driving, second hand books. Many tourists use Khaosan road base exploring the rest of thailand for tourist destinations go to Chiang Mai (Northern), Smui Island, Puket (Southern), visitors will also take cheap travel agents to arrange visas and transport to Vietnam, Cambodia, Laos and Malaysia Khaosan road has become popular among ocal people, especially artists, a number of pubs and bars, people of many nationalities meet and discuss their travels. Khao san means raw rice in Thai. Before it became a tourist hotspot, the street was a major rice market for Bangkok. ¶¹¹¢éÒÇÊÒà ÊÃéÒ§ ¾.È. 2435 ÃѪÊÁÑ Ã.5 µÑ´ ¶¹¹ µÃÍ¡¢éÒÇÊÒà àÃÔèÁµÑé§áµè ¨Ñ¡Ã¾§Éì˹éÒÇÑ´ª¹Ðʧ¤ÃÒÁ µÑ´ÁÒ·Ò§ µÃÍ¡¢éÒÇÊÒà ¨º¡Ñº ¶¹¹µÐ¹ÒÇã¡ÅéÊÕèᡤ͡ÇÑÇ ä´éÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ 㹡ÒÃàÅè¹¹éÓã¹Çѹʧ¡ÃÒ¹µì àÃÔèÁàÁ×èÍ»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2533 ,ÃéÒ¹ÍÒËÒà ºÃÔ¡ÒÃÃѺáÅ¡à»ÅÕè¹ʡØÅà§Ô¹ à¡ÊµìàÎéÒÊì ¾Ñº ºÒÃì ¶¹¹¢éÒÇÊÒö×Íà»ç¹¶¹¹·Õèä´éÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ㹡ÒÃàÅè¹¹éÓã¹Çѹʧ¡ÃÒ¹µì ¡ÒÃàÅè¹Ê§¡ÃÒ¹µì º¹¶¹¹¢éÒÇÊÒÃàÃÔèÁàÁ×èÍ»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2533 à¹×èͧ¨Ò¡·Õ趹¹¢éÒÇÊÒùÕéà»ç¹áËÅ觷Õè¾Ñ¡ÍÒÈѪÑèǤÃÒÇ ËÃ×Í·ÕèàÃÕ¡ÇèÒà¡ÊµìàÎéÒÊì ´Ñ§¹Ñé¹»ÃÐླաÒÃàÅè¹¹éÓʧ¡ÃÒ¹µì¢Í§¤¹ä·Â ¨Ö§¶Ù¡ã¨¹Ñ¡·èͧà·ÕèÂǪÒǵèÒ§»ÃÐà·ÈÍÂèÒ§ÁÒ¡ ¡Ô¨¡ÒúÃÔ¡Ò÷Õè¾Ñ¡¨Ð˹ÕäÁè¾é¹ ÃéÒ¹ÍÒËÒà â·ÃÈѾ·ì·Ò§ä¡Å 仨¹¶Ö§¡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒÃÃѺáÅ¡à»ÅÕè¹ʡØÅà§Ô¹µèÒ§»ÃÐà·È áÁéÇèÒºÃôÒà¡ÊµìàÎéÒÊì·Ñé§ËÅÒ ¨ÐÁÕºÃÔ¡Òäúǧ¨ÃãËéÅÙ¡¤éÒ áµè¡çÂѧÁÕÃéÒ¹ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµÃÒ¤Ò¶Ù¡ 50 ʵҧ¤ìµèÍ¹Ò·Õ ËÃ×ÍáÁéáµèºÒÃìàºÕÂÃì â´ÂÁÕÃéÒ¹àªèÒ-¢ÒÂ˹ѧÊ×ÍÁ×ÍÊͧ ÃéÒ¹àÊ×éͼéÒ ÃѺºÃÔ¡Òöѡ¼Á áÅÐÃéÒ¹¢Ò¢ͧ¾×é¹àÁ×ͧ
.
.